مطالبی که در ادامه مطالعه می کنید، اکثرا نظرات (دانش کوچک) و تجربه شخصی من هستند...