ایده تا محصول یا ایده تا عرضه آن را چطور فرآیند سازی کنیم؟!

فرآینده ایده تا محصول در رادیو گفتگو

۱۷ آبان به رادیو گفتگو، برنامه ضرب سکه دعوت شدم تا در کنار اساتید، در مورد اینکه چطور ایده باید تبدیل به محصول شده و به بازار عرضه شود، گفتگو کنیم. این گفتگو و عموما گفتگوهایی که در برنامه ضرب سکه شکل می گیرد، مصرف کننده خانگی دارند و بنابراین…

مطالعه بیشتر