مطالبی که در ادامه مطالعه می کنید، اکثرا نظرات (دانش کوچک) و تجربه شخصی من هستند...

لطفا کارآفرین مفیدی باشید...

لطفا کارآفرین مفیدی باشید!!!

بعضی از کارآفرینان به حل مشکلاتی که شناسائی می کنند با احساس شور و اشتیاق نگاه می کنند. آنها این مسیررا انتخاب میکنند زیرا کار همانند لذت بردن ازسفراست. شما به همه الهام، تعهد...